Skip to main content

General Information

K- 6th:  Regular Day Bell Schedule
Warning Bell: 7:55AM
Tardy Bell: 8:00AM

 

Recess
Kindergarten: 9:40AM - 10:00AM
1st & 2nd : 10:00AM - 10:20AM
3rd & 4th : 10:20AM - 10:40AM
5th & 6th: 10:40AM - 11:00AM

 

Lunch
Kindergarten: 11:00AM - 11:45AM
1st & 2nd : 11:30AM - 12:15PM
3rd & 4th : 12:00PM - 12:45PM
5th & 6th: 12:30PM - 1:15PM

 

Dismissal 

2:30PM

K - 6th:  Tuesday Bell Schedule
Warning Bell: 7:55AM
Tardy Bell: 8:00AM
 
 
Recess
Kindergarten: 9:40AM - 10:00AM
1st & 2nd : 10:00AM - 10:20AM
3rd & 4th : 10:20AM - 10:40AM
5th & 6th: 10:40AM - 11:00AM

 

Lunch
Kindergarten: 11:00AM - 11:45AM
1st & 2nd : 11:30AM - 12:15PM
3rd & 4th : 12:00PM - 12:45PM
5th & 6th: 12:30PM - 1:15PM

 

Dismissal 

1:25PM

 

 

 

 

 

 

 

 

K - 6th:  Shortened Day Bell Schedule
Warning Bell: 7:55AM
Tardy Bell: 8:00AM
 
 
Recess
Kindergarten: 9:40AM - 10:00AM
1st & 2nd : 10:00AM - 10:20AM
3rd & 4th : 10:20AM - 10:40AM
5th & 6th: 10:40AM - 11:00AM

 

Lunch
Kindergarten: 11:00AM - 11:45AM
1st & 2nd : 11:30AM - 12:15PM
3rd & 4th : 12:00PM - 12:45PM
5th & 6th: 12:30PM - 1:15PM

 

Dismissal 

1:49PM